Pełna księgowość

Ważną grupę wśród naszych klientów stanowią podmioty prowadzące księgi rachunkowe. W ramach tak zwanej ‚pełnej księgowości’ istnieje możliwość bardziej szczegółowego analizowania efektów prowadzonej działalności, co znacząco wspiera proces decyzyjny.

W ramach świadczonych usług przygotowujemy również roczne sprawozdanie finansowe.

 • Prowadzenie ksiąg handlowych
 • Rozliczanie podatku CIT
 • Prowadzenie rejestrów VAT
 • Prowadzenie ewidencji wynagrodzeń pracowników
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z przepisami prawa polskiego
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR)
 • Sporządzanie analiz finansowych
 • Tworzenie i modyfikacja Zakładowego Planu Kont
 • Tworzenie instrukcji obiegu dokumentów
 • Tworzenie instrukcji inwentaryzacyjnych